Postup při úmrtí

Výběr pohřební služby

Je pouze na Vás, jakou pohřební službu si vyberete.
Často se bohužel stává, že zemřelého při úmrtí doma, v nemocnici, domově důchodců či jiném sociálním zařízení odveze bez Vašeho vědomí pohřební služba, kterou jste si nevybrali. 
Tato pohřební služba spoléhá na to, že nebudete chtít vybírat jinou pohřební službu a sjednáte si u ní i smuteční obřad. 
Takovéto jednání pohřební služby je zákonem zakázáno a je hlavně neetické.

Není Vaší povinností sjednat pohřeb u pohřební služby, kterou Vám někdo doporučí (především někdo z personálu ve zdravotnickém zařízení) nebo byla někým jiným (ať už lékařem či policií) přivolána k odvozu zemřelého.

Pokud byste potřebovali cokoliv vysvětlit či poradit, neváhejte nás kontaktovat na kterékoliv naší pobočce (osobně či telefonicky – viz Kontakty

​Úmrtí mimo domov, ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení

Z důvodu úmrtí vystaví lékař konající službu List o prohlídce zemřelého a následně rozhodne o případném převozu na patologii. Současně zdravotnické zařízení o úmrtí vyrozumí rodinného příslušníka (převážně telefonicky). Poté je zapotřebí vyzvednout osobní věci někým z jeho příbuzných a zajistit si převoz zemřelého některou z pohřebních služeb pro účely pohřbení.
POZOR NA NEETICKÉ JEDNÁNÍ! Zde záleží pouze na Vás, jakou pohřební službu si vyberete. Nenechte se ovlivnit nikým cizím a sami si zvolte tu svou pohřební službu! Pokud Vám např. zavolá sama nějaká pohřební služba, jedná se o nelegální chování, které je zákonem zakázáno.
Pokud se rozhodnete pro naší pohřební službu nebo se potřebujete poradit, stačí opět jen zavolat na naší NON STOP linku 737 519 367, 603 891 062 a my se o vše postaráme, popř. ochotně poradíme co dělat.

Úmrtí doma

V daném okamžiku je nezbytné zavolat praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popř. Zdravotnickou záchrannou službu. Úmrtí lze v tomto případě oznámit na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Přivolaný lékař zemřelého prohlédne a následně vystaví List o prohlídce zemřelého.
Současně Vám doporučujeme zavolat na naší NON-STOP linku 737 519 367,603 891 062. 
Naši pracovníci Vám s dalším postupem ochotně poradí a zajistí případný převoz zemřelého naší pohřební službou.

Objednání pohřbu

Za účelem objednání pohřbu nás můžete kdykoliv telefonicky kontaktovat nebo se osobně dostavit do jedné z našich objednávkových kanceláří. Se zástupcem naší pohřební služby se již domluvíte, jaké úkony za Vás zajistíme my, a které vykonáte Vy osobně. V souvislosti s pohřbem obdržíte veškeré potřebné informace. Po Vašem kontaktu se snažíme co nejrychleji převézt tělo zesnulého do vlastních chladicích prostor z důvodu nenavyšování poplatků za uložení do doby pohřbu.

Náležitosti pro sjednání pohřbu:
- občanský průkaz zesnulého (je-li k dispozici)
- občanský průkaz objednavatele pohřbu
- list o prohlídce zemřelého
- oblečení pro zesnulého (oblečení převezmeme v rámci sjednání pohřbu, boty se nedávají)

Informace pro objednavatele pohřbu

Dostavte se prosím dříve, než je stanoven začátek obřadu.
Před obřadem informujte organizátora pohřbu o:
- zanechání či odstranění stálé květinové výzdoby
- případném vlastním odvozu květinových darů

Informace pro smuteční hosty

Dostavte se před začátkem smutečního obřadu před vchod do obřadní síně nebo na hřbitov.
- V případě, že máte květiny ještě zabalené v papíře, květiny vybalte ještě před vstupem do obřadní síně nebo na hřbitov.
- Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefon.
- Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné ve stoje vzdát čest zesnulému.
- Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolencí upustit, nekondolujte.
- Ke kondolenci přistupujeme zprava a doleva odcházíme.

Úmrtní list

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům.

K ověření právního zájmu by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti.

Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

Vdovský důchod

Vyřizuje Obvodní správa sociálního zabezpečení podle trvalého bydliště pozůstalé(ho) manžela(ky).
Předkládá se:
- Úmrtní list
- Oddací list
Veškeré změny a žádosti je možné vyřizovat až po obdržení Úmrtního listu!

Žádost o státní příspěvek na pohřeb

Na oddělení státní sociální podpory v místě trvalého bydliště objednavatele vyplní žadatel (objednavatel pohřbu) formulář „Žádost o pohřebné“, které činí 5.000 Kč.

Potřebné doklady: 
- úmrtní list
- faktura (objednávka pohřbu - daňový doklad) a doklad o zaplacení pohřbu
- občanský průkaz objednavatele pohřbu.

Po odevzdání vyplněné žádosti o pohřebné bude částka pohřebného bezhotovostně poukázána objednavateli pohřbu.

Podmínky nároku na pohřebné:
Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb:
a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo
b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České republiky

Je nutné vrátit kartu zdravotního pojištění zemřelého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny a odhlásit důchod na ČSSZ.

Infomace o nároku na pracovní volno

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s vámi žili v jedné domácnosti.

Vyzvednutí urny

Urna bude k vyzvednutí v provozovně, kde byl pohřeb sjednán, za 10 pracovních dnů po konání obřadu nebo zpopelnění. K jejímu vyzvednutí nebudete vyzváni.
Urnu může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu. Pokud se nemůže dostavit, vystaví příslušné osobě plnou moc k vyzvednutí urny (plná moc nemusí být notářsky ověřena).
Potřebné doklady: 
- OP objednavatele (případně pověřené osoby, vč. plné moci).
- Daňový doklad - objednávka pohřbu.
- Doklad o zaplacení.